Ako sú naši terapeuti overovaní? Aké normy spĺňajú?

Naše štandardy overovania terapeutov vstupujúcich do platformy Hedepy vychádzajú z kritérií odborných organizácií, ako sú Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (SPS), Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP), Česká asociácia pre psychoterapiu (ČAP), Česká psychoterapeutická spoločnosť (ČPtS), Česká lekárska spoločnosť Jana Evangelistu Purkyně (JEP) alebo Európska asociácia pre psychoterapiu (EAP).

Medzi našimi terapeutmi sú len tí, ktorí patria do jednej z týchto kategórií:

  • Terapeuti/terapeutky s ukončeným výcvikom spĺňajúcim kritériá odborných organizácií (SPS, SIVP, ČAP, ČPtS, EAP), alebo
  • Terapeuti/terapeutky v akreditovanom výcviku, ktorí sú supervidovaní odborným supervízorom svojho výcviku alebo supervízorom, ktorý s Terapeutmi absolvoval aspoň 5 sedení, alebo
  • Terapeuti/terapeutky, ktorí/é sú členmi/členkami odborných organizácií (SPS, SIVP, ČAP, ČPtS, EAP).

Členstvo v týchto organizáciách zaručuje, že terapeuti spĺňajú určité štandardy kvality, čo dáva klientom istotu, že v Hedepy nájdu len terapeutov, ktorí absolvovali alebo absolvujú kvalitný overený výcvik. Dôsledne kontrolujeme dodržiavanie týchto požiadaviek našimi terapeutmi.

Hedepyn terapeutti

Často kladené otázky

Terapeut s overeným terapeutickým výcvikom je odborník, ktorý úspešne absolvoval certifikovaný (akreditovaný) terapeutický výcvik.

 

Frekventant terapeutického výcviku je študent, ktorý sa zúčastňuje na niektorom z dlhodobých certifikovaných (akreditovaných) terapeutických výcvikov. Na Hedepy sú frekventanti, ktorí už môžu pracovať s klientmi a sú pod tzv. supervíziou – pod vedením skúsenejšieho terapeuta.

 

Terapeutická práca môže byť veľmi komplexná, a preto sa terapeuti roky pripravujú v rámci terapeutického výcviku, aby dosiahli čo najväčšiu profesionalitu a odbornosť vo svojej terapeutickej práci. Z etického hľadiska sa však vzdelávací proces ukončením psychoterapeutického výcviku nekončí; terapeuti by sa mali priebežne vzdelávať počas celého obdobia výkonu svojho povolania. V rámci účasti na terapeutickom výcviku by frekventanti výcviku už mali mať svojich vlastných klientov a zvyčajne je to aj povinná súčasť ich vzdelávania, aby úspešne ukončili terapeutický výcvik. Terapeutická práca počas tohto obdobia prebieha pod odborným dohľadom skúsenejšieho terapeuta, v rámci tzv. supervízie. Frekventanti diskutujú o terapeutických sedeniach s klientmi so skúsenejším terapeutom a konzultujú s ním, ako postupovať, aby sa zabezpečila profesionalita a bezpečnosť klientov. Ak si teda vyberiete možnosť terapie s frekventantom, znamená to, že ide o terapiu so študentom terapeutického výcviku, ale aj tu je kvalita tejto terapie garantovaná garantom (supervízorom) výcviku.

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať