Obchodné podmienky

Platné od 1. 9. 2021

I. Všeobecné podmienky Platformy Hedepy

 

1. Kto sme, čo je účel Platformy Hedepy a na čo slúžia tieto Podmienky?

Spoločnosť Hedepy s.r.o., so sídlom na adrese V tíšine 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, identifikačné číslo 092 06 281, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 332559 („Prevádzkovateľ“ alebo „my“) je prevádzkovateľom internetovej platformy dostupné na www.hedepy.sk („Platforma“). 

Platforma obsahuje

 • informácie pre širokú verejnosť so zameraním na terapiu duševného zdravia a poradenstvo;
 • rozhranie pre poskytovanie online konzultácií najmä v oblasti terapie a koučingu skúsenými terapeutmi.

Prostredníctvom Platformy poskytujeme naše služby na základe zmluvy o poskytovaní služieb a používaní Platformy („Zmluva“) spočívajúce najmä v poskytnutí prístupu k Platforme, umožnenie vytvorenia Účtu, správu Účtu, umožnenie užívať Platformu a ďalších služieb, ako sú popísané v týchto Podmienkach („Služby“).

Tieto obchodné podmienky („Podmienky“) sa vzťahujú na Zmluvu, ktorú ako Prevádzkovateľ Platformy uzatvárame s akýmkoľvek užívateľom Platformy, ktorý si prostredníctvom Platformy objednáva jednotlivé Sedenie a zúčastňuje sa ich („Klient“ alebo „vy“) (Klient a Prevádzkovateľ spoločne ako „Zmluvné strany“). Tieto Podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe Zmluvy. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluvu si môžeme dojednať aj za iných podmienok, než upravujú tieto Podmienky, v takom prípade majú prednosť dojednania uvedené v Zmluve.

V prípade, že máte záujem užívať Platformu a objednať sa na Sedenie, je nutné odsúhlasiť tieto Podmienky, oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov a uzavrieť s nami Zmluvu.   

Zmluva a Podmienky sa riadia českým právom, najmä zákonom č. 89/2012, Zb., Občiansky zákonník, v znení posledných predpis. Pokiaľ vzťah založený Zmluvou (vrátane Podmienok) obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že takýto vzťah sa riadi českým právom. Toto ustanovenie ale nemá vplyv na aplikovateľné spotrebiteľské práva.

Znenie Podmienok môžeme kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Nové znenie Podmienok je účinné 15. dňom jeho uverejnenia v rámci Platformy. O takejto zmene vás budeme informovať prostredníctvom informačného emailu, Platformy alebo pri prihlásení k Účtu Klienta. Pokiaľ s novým znením Podmienok nesúhlasíte, môžete Zmluvu okamžite vypovedať e-mailom. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. Zmluva bude v takom prípade ukončená ku dňu predchádzajúcemu dátumu účinnosti oznamovanej zmeny. Pokiaľ nevyužijete svoje právo Zmluvu vypovedať, nové znenie Podmienok bude považované ako odsúhlasené.

Pokiaľ nás potrebujete kontaktovať, môžete to urobiť prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Hedepy sro

V Tišine 474/3

160 00 Praha 6

Česká republika

e-mail: podpora@hedepy.sk

tel.: +420 228 811 555

Ozveme sa Vám čo najskôr späť.

 

2. Pre koho je Platforma určená?

Platforma je určená pre širokú verejnosť na získanie povedomia o téme terapie a duševného zdravia. Okrem toho je možné si prostredníctvom Platformy dojednať schôdzku („Sedenie“) s konzultantom v oblasti terapie, koučingu alebo poradenstva („Terapeut“).

 

3. Poskytujeme zdravotné služby?

Zdravotné služby neposkytujeme. Prostredníctvom Platformy nie sú poskytované ani sprostredkovávané zdravotné služby v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z., o zdravotných službách. Sprostredkovanie ani poskytovanie zdravotných služieb nie je zámerom ani účelom ako Prevádzkovateľa, Terapeutov, tak Platformy.

Rezerváciou Sedenie vstupujete dobrovoľne a na vlastnú žiadosť do kontaktu s Terapeutom. Beriete na vedomie, že tento kontakt a komunikácia v rámci Sedenia nie je súčasťou zdravotnej starostlivosti a Terapeut nepreberá zodpovednosť za váš zdravotný stav. 

Pokiaľ v rámci Sedenia dostanete od Terapeuta odporúčania na vyhľadanie odbornej pomoci, ste povinní tieto odporúčania zvážiť a zohľadniť ich v ďalšom svojom postupe. Prevádzkovateľ ani Terapeut nenesú akúkoľvek zodpovednosť za vaše jednanie pred, pri alebo po sedení. Zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia a jednania nesiete vždy sami.

 

4. Ako dôjde k uzavretiu Zmluvy a prečo si založiť Účet?

Zmluvu spolu uzavrieme prostredníctvom vykonania registrácie vášho užívateľského účtu na Platforme („Účet“), kedy je Zmluva uzavretá a nadobúda účinnosť okamihom vzniku Účtu.

Beriete na vedomie, že nie sme povinní uzavrieť Zmluvu (môžeme odmietnuť vykonať registráciu Účtu) úplne podľa svojho uváženia, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili Zmluvu (vrátane Podmienok) alebo konali v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odsúhlasením Podmienok a potvrdením, že ste sa zoznámili so zásadami ochrany osobných údajov prejavujete svoj súhlas s uzavretím Zmluvy, na základe ktorej vám umožníme užívať Platformu a využívať naše Služby. Užívanie Platformy za účelom objednania na Sedenie je teda možné iba na základe registrácie Účtu, prostredníctvom ktorého budete môcť navštevovať profily terapeutov („Profil Terapeuta“), objednať si jednotlivé termíny Sedenia a využívať ďalšie naše Služby.

 

5. Ako prebieha registrácia na Platforme a založení Účtu?

Registrácia Účtu prebieha prostredníctvom Platformy, kde vyplníte požadované údaje, odsúhlasíte vaše zoznámenie sa s Podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a tým odsúhlasíte uzavretie Zmluvy. 

Pri registrácii Účtu ste povinní uviesť iba svoju emailovú adresu a heslo, s tým, že tieto údaje budú slúžiť na prihlasovanie do vášho Účtu, prostredníctvom ktorého je možné si objednávať Sedenie a pripájať sa na ne. Ostatné údaje, ktoré je možné pri registrácii uviesť, sú nepovinné, avšak v prípade, že ich vyplníte, musíte uviesť údaje pravdivé a v prípade ich zmeny počas užívania ste povinní nám ich zmenu nahlásiť bez zbytočného odkladu. 

Nezodpovedáme vám za akúkoľvek ujmu, ktorá by vám vznikla uvedením nepravdivých alebo nesprávnych údajov pri registrácii na Platforme. Správnosť a pravdivosť údajov vami údajov nijako neoverujeme.

Pre založenie Účtu a využívanie Služieb a prihlasovanie na Sedenie musíte byť starší ako 18 rokov, v takom prípade si ho môžete založiť bez súhlasu vášho zákonného zástupcu. V prípade, že ste mladší ako 18 rokov, vyhlasujete, že súhlas vášho zákonného zástupcu máte, prípadne, že ste dostatočne rozumovo vyspelí na to, aby ste dokázali všetky riziká a podmienky Zmluvy a poskytovanie Služieb uvážiť sami. Pokiaľ váhate, vždy sa radšej poraďte so svojim zákonným zástupcom a vyžiadajte si jeho súhlas.

Používanie prihlasovacieho mena, hesla a/alebo iných prihlasovacích kódov zadaných pri registrácii je na vašu plnú zodpovednosť. Nezodpovedáme za ujmu vzniknutú v prípade odhalenia, odcudzenia alebo zneužitia vašich prihlasovacích údajov treťou osobou a pokiaľ sa to tak stane, ste povinní si tieto prihlasovacie údaje okamžite zmeniť a bezodkladne nás o tom informovať. Prihlasovacie údaje k Účtu prosím nikomu neoznamujte ani nezverejňujte. Každý Klient môže mať na Platforme iba jeden Účet a nie je oprávnený umožniť tretím osobám jeho Účet užívať. 

Ste kedykoľvek oprávnení požiadať nás o zrušenie vášho Účtu. Vašej žiadosti vyhovieme v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej prijatia. Žiadosť o zrušenie Účtu nám pošlite písomne ​​na adresu nášho sídla alebo elektronicky na e-mail: podpora@hedepy.sk.

Beriete na vedomie, že sme oprávnení na základe vlastného uváženia dočasne alebo úplne znemožniť využívať Účet, a to najmä v prípade, keď porušíte svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane Podmienok) alebo v súvislosti s užívaním Platformy porušíte všeobecne záväzné právne predpisy, v závislosti od miery závažnosti takého porušenia.

 

6. Čo je obsahom našich Služieb?

Na základe Zmluvy sa vám zaväzujeme poskytovať Služby v rozsahu umožnenom funkcionalitami príslušného Účtu, teda umožníme vám využívať Platformu za účelom dojednania Sedenie s vami vybraným Terapeutom, spravovať si váš Účet a prípadne využívať ďalšie služby, ktoré vám Platforma prostredníctvom Účtu umožňuje. 

Beriete na vedomie, že nie sme poskytovateľom konzultačných služieb. Sedenia sú poskytované Terapeuty, s ktorými uzatvárate osobitnú zmluvu o poskytovaní poradenských služieb („Zmluva s Terapeutom“). Zmluva s Terapeutom sa riadi podmienkami uvedenými v čl. 9 týchto Podmienok.

Beriete na vedomie, že objednávkou Sedenie prostredníctvom Platformy nevzniká žiadny zmluvný vzťah medzi nami a vami. Všetky zmluvné vzťahy plynúce z objednania Sedenia vznikajú medzi príslušným Terapeutom a vami. 

Pokiaľ porušíte povinnosti týchto Podmienok voči nám alebo voči Terapeutovi, či už úmyselne alebo neúmyselne, zodpovedáte za spôsobenú ujmu a zaväzujete sa nahradiť nám všetky náklady, ktoré bolo z našej strany nutné vynaložiť na nápravu závadného stavu vzniknutého v dôsledku vášho porušujúceho konania.

Prosíme, vezmite na vedomie, že obsah Platformy vrátane profilov Terapeutov má iba informačný charakter a nepredstavuje propagáciu alebo schválenie popisovaných či zobrazených produktov, služby, postupov, procedúr, výrobcov, poskytovateľov, značky alebo myšlienky.

Beriete na vedomie, že Platforma, prípadne Účet, nemusí byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu nášho hardvérového a softvérového vybavenia, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb, ktoré pre nás zaisťujú prevádzku Platformy alebo iných súvisiacich služieb, z dôvodu vyššej moci, jednania tretej osoby či výpadku elektrickej energie či konektivity. O prípadných odstávkach Platformy, pokiaľ to bude možné, budete informovaní prostredníctvom Platformy či vášho Účtu.

 

7. Ako sa objednať na Sedenie a ako Sedenie prebieha?

Prostredníctvom Platformy si môžete objednať termín Sedenie u vybraného Terapeuta s vybranou špecializáciou cez jeho Profil Terapeuta, kde jednotliví Terapeuti vypisujú voľné termíny Sedenia.

Objednávku Sedenie vykonáte prostredníctvom danej ponuky dostupné na konkrétnom Profile Terapeuta. V rámci objednávkového formulára vyplníte potrebné údaje a prípadne špecifikáciu vášho zadania. Zadaním objednávky na Profile Terapeuta udeľujete svoj súhlas s uzavretím Zmluvy s Terapeutom.           

Následne vykonáte platbu ceny za Sedenie vo výške stanovenej na Profile Terapeuta. Viac o tom, ako môžete cenu uhradiť sa dozviete v čl. 9 týchto Podmienok.

Po uhradení ceny za Sedenie vám bude emailom zaslané potvrdenie vašej objednávky. Potvrdením objednávky sa Terapeut zaväzuje vám poskytnúť Sedenie a dochádza medzi vami a Terapeutom k uzavretiu Zmluvy s Terapeutom.

Bezprostredne potom, čo urobíte objednanie Sedenia na určitý čas a deň u konkrétneho Terapeuta a uhradíte cenu za Sedenie, zašleme vám potvrdenie termínu Sedenie na e-mail a tiež vám pred termínom Sedenie zašleme odkaz, prostredníctvom ktorého sa s Terapeutom spojíte. 

Samotné Sedenie prebieha online prostredníctvom aplikácie spoločnosti Twilio Inc, ktorá je dostupná priamo z Platformy. Môžete si sami podľa vlastných preferencií zvoliť, či Sedenie prebehne len textovo, audio formou, alebo audio-video formou.

Sedenie trvá dĺžku uvedenú vždy pri každej ponuke konzultácie. Objednať Sedenie je možné najneskôr 24 hodín vopred. Počas Sedenia sa Klient s Terapeutom môže dohodnúť na počte ďalších Sedení a ich pravidelnosti s tým, že túto dohodu potom môže realizovať objednávkami ďalších Sedení z Účtu postupom popísaným v týchto Podmienkach.

Pokiaľ nebudete s prvým Sedením spokojní, a uhradili ste platbu priamo (nie Voucherom podľa čl. 9 týchto Podmienok) a Sedenie ste sa zúčastnili, môžete do 7 dní odo dňa Sedenia poslať žiadosť o vrátenie uhradenej čiastky za Sedenie na email: podpora@hedepy.sk a čiastka vám bude uhradená späť na účet z ktorého bola zaplatená, a to do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Toto platí iba pre prvé Sedenie a každý Klient tak môže túto možnosť využiť nanajvýš raz.

Pokiaľ nebudete s prvým Sedením spokojní, a uhradili ste platbu prostredníctvom Voucheru podľa čl. 9 týchto Podmienok a Sedenie ste sa zúčastnili, môžete do 7 dní odo dňa Sedenia poslať žiadosť o nové Sedenie v rovnakej hodnote na email: podpora@hedepy.sk. V takom prípade dohodneme nový termín Sedenie s iným Terapeutom. Toto platí iba pre prvé Sedenie a každý Klient tak môže túto možnosť využiť nanajvýš raz.

Zrušiť objednané Sedenie môžete najneskôr 24 hodín pred jeho termínom. Sedenie môžete zrušiť prostredníctvom vášho Účtu a v takom prípade vám bude vrátená uhradená čiastka za Sedenie na účet, z ktorého bola uhradená. V prípade, že bolo Sedenie uhradené Voucherom, je potrebné žiadosť o zrušenie uplatniť elektronicky na e-mail: podpora@hedepy.sk a v takom prípade vám bude umožnené zvoliť iný termín Sedenie – takýto postup je možné uplatniť iba po dobu platnosti Voucheru.

V prípade, že sa dojednaného Sedenia nezúčastníte alebo ho nezrušíte postupom popísaným vyššie, uhradená čiastka za Sedenie, prípadne čiastka za Voucher použitý na uhradenie Sedenia pri objednávke prepadá ako paušalizovaná náhrada ujmy za naplánované Sedenie v prospech Terapeuta a Platformy. 

V prípade, že bude Sedenie zrušené zo strany Terapeuta alebo Sedenie neprebehne z dôvodu na strane Terapeuta alebo Platformy a súčasne sa s vami nedohodneme inak, bude vám vrátená cena za Sedenie, a to spôsobom preposlania peňazí späť na bankový účet, z ktorého bola objednávka Sedenie hradená. V prípade úhrady objednávky Voucherom bude možné rovnaký Voucher, ktorý bol použitý na zrušené Sedenie použiť na objednávku Sedenie nového v rovnakej hodnote.

 

8. Ako fungujú Vouchery?

Prostredníctvom Platformy si môžete objednať aj našu poukážku na čerpanie konzultácií v sume, ktorú zvolíte („Voucher“). Na objednanie a zaplatenie Voucheru sa použijú Podmienky obdobne ako na objednanie termínu Sedenie. Z kúpnej zmluvy týkajúcej sa nákupu Vouchera máte rovnaké práva a povinnosti ako v prípade Zmluvy podľa týchto podmienok, najmä čo sa týka spotrebiteľských práv.

 

9. Ako za Sedenie zaplatiť?

Cenu za Sedenie je možné hradiť prostredníctvom platby cez platobnú bránu spoločnosti Comgate Payments as prístupnou zo Serveru alebo uplatnením Voucheru (pokiaľ objednávka Sedenie túto možnosť pripúšťa). 

Potvrdenie o vykonaní platby za Sedenie alebo za Voucher bude zaslané na váš e-mail uvedený pri registrácii k Účtu. Rovnako vám bude odoslané potvrdenie o vykonaní platby Voucherom na e-mail uvedený v Účte. Účtovný doklad za Sedenie ako takého vám bude zaslaný nami ako Prevádzkovateľom, s tým, že daňový doklad bude vystavený na meno a účet Terapeuta.

Daňový doklad bude vystavený a zaslaný po prebehnutom Sedení, prípadne po márnom uplynutí termínu Sedenia bez jeho zrušenia postupom podľa týchto Podmienok. V prípade, že Sedenie bolo hradené Voucherom, bude zaslaný účtovný doklad Klientovi, ktorý Voucher uplatnil, nie tomu, kto ho zakúpil.

V prípade, že Voucher nie je uplatnený v dobe jeho platnosti, potom sa predpokladá, že bol uplatnený a uhradená čiastka prepadá ako paušalizovaná náhrada Prevádzkovateľovi za poskytované služby a súvisiace činnosti.

 

10. Kedy uzatváram Zmluvu s Terapeutom a čo je jej obsahom?

Vykonaním rezervácie Sedenie, teda odoslaním objednávky a prevedením úhrady Sedenie Zmluva s Terapeutom s tým, že jej obsah je daný objednávkou Sedenie a týmito Podmienkami.

Terapeut dodáva na základe Zmluvy s Terapeutom Klientovi služby spočívajúce v konzultačnej činnosti a Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že rady a odporúčania poskytnuté Terapeutom počas Sedenia nemajú za účel nahradiť rozhodovanie a vôľu Klienta v jeho záležitostiach.

Nad rámec, čo je stanovené v týchto Podmienkach, neponesiete žiadne dodatočné náklady voči Terapeutovi v súvislosti so zrušením Sedenia.

Informácie oznámené Terapeutovi v priebehu Sedenia sú považované za dôverné a Terapeut sa v rámci platnej právnej úpravy zaväzuje k mlčanlivosti o nich. Mlčanlivosť Terapeuta je obmedzená najmä tým, pokiaľ by mal podľa trestného zákonníka tzv. oznamovaciu povinnosť o tom, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Terapeut v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality poskytovanej Sedenie môže konzultovať priebeh a vedenie Sedenia v rámci svojej supervízie s ďalšími odborníkmi. Pokiaľ si Klient praje, aby niektoré časti Sedenia zostali prísne dôverné (Terapeut nebude oprávnený oznámiť ich obsah komukoľvek tretiemu, s výhradou podľa ustanovení o mlčanlivosti vyššie), oznámi to bez odkladu Terapeutovi. Terapeut sa zaväzuje toto prianie Klienta bezvýhradne rešpektovať.

Terapeut sa zaväzuje pravidelným Klientom poskytovať náväznú starostlivosť, pokiaľ si to Klient praje, nárok na náväznú starostlivosť končí v prípade, že sa Terapeut s klientom dohodli na ukončení spolupráce alebo uplynula doba dlhšie ako 3 mesiace, kedy Klient nevykonal objednávku Sedenia.

 

11. Aké sú minimálne technické požiadavky na to, aby Užívateľ mohol Platformu využívať a aby Sedenie mohla riadne prebehnúť?

Minimálne technické požiadavky sú nasledujúce:

 • prenosová rýchlosť internetu minimálne 384 kb/s
 • prehliadač viď detaily tu
 • tabliet, desktopové, alebo mobilné zariadenie, ktoré je schopné pripojenie k internetu a funguje v ňom nejaký z vyššie uvedených prehliadačov. 

Za splnenie technických požiadaviek zodpovedáte sami a náklady s nimi spojené nesiete aj sami, pripojenie k internetu nie je spojené z našej strany so žiadnymi ďalšími nákladmi a sadzba pripojenia sa tak nelíši od sadzby vášho poskytovateľa pripojenia.

12. Ako sa na Platforme a v rámci užívania Služieb správať?

Zaväzujete sa, že:

 • budete dodržiavať všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami;
 • nebudete porušovať duševné vlastníctvo nás ani tretích osôb (autorské práva, ochranné známky, patenty atď.);
 • nebudete pri užívaní Služieb prostredníctvom Platformy užívať hanlivé, urážlivé, poburujúce alebo spoločensky neprijateľné odkazy, komentáre, slovné spojenia, slová alebo grafické alebo iné gestá ohľadom náboženstva, rasy, sexuálnej orientácie, pohlavia, či iných cieľových skupín alebo ktoré by mohli zasahovať do osobnostného práva (osobnosť, dôstojnosť, česť, vážnosť, súkromie, prejavy osobnej povahy, telesnú integritu) alebo mať akokoľvek výhražnú, nenávistnú, obťažujúcu, obscénnu, podvodnú, hanlivú, urážlivú alebo pohoršujúcu povahu, a to najmä v prípade, že takýto odkaz alebo komentár je spôsobilý privodiť jedincovi alebo cieľovej skupine pocit ujmy;
 • nebudete propagovať alebo šíriť na Platforme adresy iných internetových stránok, ktoré slúžia obdobnému účelu ako Platforma a nebudete propagovať, uvádzať a publikovať reklamy a iné im povahovo blízke oznámenia či už na výrobok, službu, výrobcu alebo poskytovateľa;
 • nebudete používať Platformu na predaj tovaru, služieb ani na distribúciu reklamných materiálov.

 

13. Máte nejaké ďalšie práva a povinnosti?

Pri užívaní Platformy, Účtu a objednávania Sedenie sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce povinnosti:

 • správať sa v rámci plnenia Zmluvy takým spôsobom, aby nebola poškodená dobrá povesť Spoločnosti a rešpektovať tieto Podmienky;
 • chrániť práva duševného vlastníctva patriace nám, ako aj práva Terapeutov či tretích osôb, ktoré by mohli byť plnením Zmluvy dotknuté;
 • v prípade zmeny adresy pre doručovanie písomností alebo kontaktných, bankových a iných údajov relevantných pre plnenie Zmluvy, informovať nás bez zbytočného odkladu o týchto zmenách; ak tak neurobíte, prípadná nemožnosť najmä kontaktovanie vás, ide k vašej tiaži.

Nasledujúce ustanovenia tohto článku sa uplatnia v prípade, že vstupujete do zmluvného vzťahu s nami a Terapeutom výlučne ako spotrebiteľ, tj človek, ktorý voči nám vystupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

Udeľujete predchádzajúci výslovný súhlas s poskytovaním Služieb a Sedenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a Zmluvy s Terapeutom. Beriete na vedomie, že nemôžete odstúpiť od poskytovania služby, ak bola plnená s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie. 

Vybavovanie vašich sťažností zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy podpora@hedepy.sk. Informáciu o vybavení vašej sťažnosti vám zašleme na vašu emailovú adresu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vzniknutých medzi nami a vami, pokiaľ ste spotrebiteľom, v súvislosti so Zmluvou alebo poskytovaním Služieb je Česká obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na váš návrh, a to v prípade, že sa spor nepodarilo sa nami alebo Terapeutom vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy ste uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u nás alebo Terapeuta prvýkrát. Máte právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Aké sú vaše práva z chybného plnenia a ako ich uplatniť?

Pokiaľ vám Terapeut neposkytne Sedenie riadne a včas, máte nárok na rezerváciu náhradného termínu Sedenie s Terapeutom podľa vášho výberu.

Práva z vád plnenia uplatňujte prosím u nás ako Prevádzkovateľa Platformy, a to buď písomne ​​na adrese nášho sídla alebo na našej emailovej adrese podpora@hedepy.sk. O priebehu a vybavení uplatneného práva na náhradu ujmy budete informovaní prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste uviedli v objednávke príslušnej Sedenie.

Nezodpovedáme za služby dodávané vám tretími osobami, ako napr. kvalita vášho internetového pripojenia, kvalita telekomunikačných služieb dodávaných príslušným operátorom alebo výška týchto poplatkov. 

Vyvíjame a používame nástroje, aby sme zaistili, že Platforma bude bezpečná pre všetkých. V prípade, keď zaznamenáte akékoľvek porušenie Podmienok a/alebo všeobecne záväzných predpisov, môžete to nahlásiť prostredníctvom e-mailu podpora@hedepy.sk. Každé takéto nahlásenie berieme veľmi vážne a aktívne ho riešime. Ďakujeme, že nám pomáhate udržiavať Platformu bezpečnú.

 

15. V akom rozsahu zodpovedáte pri používaní Platformy? Je nejako obmedzená zodpovednosť nás ako Prevádzkovateľ Platformy?

Nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za Sedenie a obsah vložený na Profile Terapeuta rovnako tak ako za riadne poskytnutie Sedenia. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú sedením alebo informáciou Terapeuta zodpovedá v celom rozsahu Terapeut. Platí ale, že vy zodpovedáte vždy za svoje vlastné konanie pred, počas aj po Sedení.   

Nenesieme zodpovednosť za prípadnú ujmu spôsobenú zneužitím Platformy, Účtu a to z akéhokoľvek dôvodu (najmä z dôvodu vyššej moci, jednania tretej osoby či Klienta, výpadku elektrickej energie či konektivity). Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek ujmu (vrátane ušlého zisku), ktorá by vznikla v dôsledku užívania Platformy, Účtu alebo z dôvodu obmedzenia či prerušenia ich dostupnosti, ďalej nenesieme zodpovednosť za prerušenie poskytovania Služieb, pokiaľ je toto spôsobené tretími osobami alebo vyššou mocou (napríklad kybernetický útok) , dlhodobý výpadok dodávky elektriny alebo telekomunikačného spojenia, nesprávny servis prostredníctvom servisných spoločností) alebo Terapeutom (napríklad nesprávna manipulácia s Platformou, Účtom, nezaistenie internetového pripojenia, vada na zariadenie, vada na hardvéri, na prvkoch a technológiách tretích strán, apod.) popr. z dôvodu, že prevádzka Platformy, Účtu bude ukončený. Pre tieto prípady sa vzdávate práva na náhradu ujmy.

Zaväzujete sa niesť všetky právne následky, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia vašich povinností, a to povinností podľa týchto Podmienok, Zmluvy, Zmluvy s Terapeutom alebo povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ďalej ste povinní uhradiť nám všetky náklady a výdavky vzniknuté v dôsledku uplatnenia nárokov tretích strán voči nám v dôsledku akéhokoľvek porušenia vašej povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa a tretích strán na náhradu ujmy (škody i nemajetkovej ujmy) vzniknutej v dôsledku porušenia akejkoľvek z povinností Klienta.

 

16. Na ako dlho je Zmluva uzavretá a ako je možné ju ukončiť?

Ktorákoľvek Zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať písomnou (i emailom) výpoveďou adresovanou druhej Zmluvnej strane na emailovú adresu druhej Zmluvnej strany. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

K zániku Zmluvy dochádza okrem iného aj zrušením Účtu; tým nie sú dotknuté dôvody zániku Zmluvy vyplývajúce z právnej úpravy. Účet môže byť zrušený:

 • po našej vzájomnej dohode;
 • z dôvodu porušenia Zmluvy (vrátane Podmienok) na strane Klienta
 • v prípade neaktivity Účtu dlhšie ako 24 mesiacov.

Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť iba v prípadoch ustanovených zákonom. Zmluvné strany nemôžu od Zmluvy odstúpiť ohľadne plnení, ktoré si už vzájomne poskytli.

 

17. Ako je to s duševným vlastníctvom?

Sme výlučným a neobmedzeným vykonávateľom všetkých majetkových a v najširšom možnom a zákonom dovolenom rozsahu aj osobnostných práv k Platforme ako autorskému dielu v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov („Autorský zákon”).

Uzatvorením Zmluvy vám udeľujeme obmedzené právo Platformu užiť v rozsahu podľa funkcionalít, ktoré sú vám sprístupnené v rámci Účtu („Licencia”). Licencia podľa tejto Zmluvy je nevýhradná. Licencia sa udeľuje na dobu trvania Zmluvy. Licencia je územne neobmedzená a udeľuje sa bezplatne. V rámci Licencie nie ste oprávnení poskytnúť časť oprávnenia tvoriacu Licenciu (udeliť podlicenciu) tretej osobe ani Licenciu postúpiť tretej osobe bez nášho súhlasu.

Všetky naše práva (ako majetkové, tak osobnostné, u ktorých to zákon dovoľuje) k Platforme zostávajú zachované nám. Na základe Zmluvy vám neudeľujeme žiadne ďalšie práva ani prístup k Platforme nad rámec rozsahu Licencie.

 

18. Čo sa deje s vašimi osobnými údajmi?

Prevádzkovateľ aj Terapeut nakladajú s vašimi osobnými údajmi podľa platných právnych predpisov za účelom plnenia Zmluvy a poskytovania služieb podľa týchto Podmienok. Ďalšie informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje spracovávané nájdete v Zásadách GDPR.

 

19. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie Platformy a/alebo poskytovanie služieb prostredníctvom Platformy kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že toto nastane, potom Prevádzkovateľ zabezpečí, že úhrady Klientov na Sedenie, ktoré z tohto dôvodu už neprebehnú, budú Klientom vrátené rovnakým spôsobom, ako boli uhradené.

Prípadná neúčinnosť či neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia Podmienok nemá za následok ich neúčinnosť alebo neplatnosť. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia Podmienok nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje.

Na poskytovanie Služieb a prevádzkovanie Platformy sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia, živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Podliehame tiež dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, čo sa týka dodržiavania zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2021. Zmena Podmienok je vyhradená.

 

II. Všeobecné podmienky Prevádzkovateľa pre obchodných partnerov

Tento oddiel II. Všeobecné podmienky Prevádzkovateľa pre obchodných partnerov (ďalej len „VPPOP“) spoločne s VP ďalej tiež spoločne len „Obchodné podmienky“.

Prevádzkovateľ je na základe obchodnej dohody s treťou stranou oprávnený poskytnúť tretej strane poukazy na Konzultácie (ďalej len „Obchodný voucher“), ktoré sú takto označené a ktoré tretia strana ďalej postupuje na ich držiteľov. Držiteľ Obchodného vouchera je potom za predpokladu splnenia povinností Užívateľa a Klienta podľa VP oprávnený sa prostredníctvom Serveru registrovať na Konzultácii, ktorá je hradená formou uplatnenia Obchodného vouchera.

Platnosť Obchodného voucheru je 1 rok od jeho vystavenia.

 

3. Aký je rozdiel medzi VPPOP a VP?

Všeobecne, Obchodné podmienky upravujú najmä (i) pravidlá, ktorými sa musí držiteľ Obchodného voucheru, resp. Klient riadiť pri registrácii alebo pri využívaní Serveru, (ii) vzťah medzi Prevádzkovateľom a držiteľom Obchodného vouchera alebo Vouchera, resp. Klientom a/alebo užívateľmi Servera pri využívaní Serveru, a (iii) vzťah medzi držiteľom Obchodného vouchera alebo Vouchera, resp. Klientom a Prevádzkovateľom a Terapeutom.

Rozdíl mezi VPPOP a VP pak spočívá zejména v tom, že:

 • VPPOP se použije na Obchodní vouchery a jejich použití když upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem a třetí stranou, jež od Provozovatele zakoupí Obchodní vouchery. Provozovatel je poskytovatelem jednotlivých Konzultací, které jsou dodávány Klientům využívajícím Obchodní vouchery prostřednictvím Terapeutů, tedy subdodavatelů Provozovatele – Provozovatel je v postavení poskytovatele služby;
 • VP se použije na Konzultace, jež jsou zakoupeny napřímo Klientem nebo jež jsou uhrazeny prostřednictvím Voucheru, vždy prostřednictvím Provozovatele přímo Terapeutovi. VP tedy upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem, jež zprostředkovává možnost Klientovi a Terapeutovi mezi sebou uzavřít Smlouvu (jak je definována ve VP) na jednotlivé Konzultace – tedy Provozovatel je zprostředkovatel služby.

 

4. Použití VPPOP a VP

Za účelem uplatnění Obchodního voucheru na Serveru pro objednání Konzultace postupuje držitel Obchodního voucheru ve všech ohledech jako Klient dle VP s tím, že příslušná ustanovení VP se použijí přiměřeně. Práva a povinnosti držitele Obchodního voucheru jsou tedy upravena ve VP, kdy držitel Obchodního voucheru je Klientem dle VP. Bez ohledu na jakékoliv odlišné ustanovení je ujednáno, že držitel Obchodního voucheru nemá nárok na jakýkoliv finanční ekvivalent Obchodního voucheru (jelikož v není v postavení kupujícího ale pouze osoby uplatňující Obchodní voucher a v případě uplynutí jeho platnosti nemá nárok na jakoukoliv peněžitou či nepeněžitou náhradu.

Provozovatel pak dle těchto VPPOP na rozdíl od VP má postavení poskytovatele (nikoliv zprostředkovatele) Konzultace, jež je poskytována Terapeutem, jakožto subdodavatelem Provozovatele, a proto je třeba vykládat jednotlivá ustanovení VP přiměřeně s ohledem na toto ujednání.

Veškeré záležitosti týkající se poskytování služeb na Serveru, Konzultací, vztahu mezi stranami využívajícími a poskytujícími přímo nebo nepřímo služby prostřednictvím Serveru neupravené těmito VPPOP se řídí VP s tím, že v případě rozporu mají VPPOP přednost.

Tyto VPPOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021. Změna VPPOP vyhrazena.