Obchodné podmienky

Platné od 17. 02. 2024

Všeobecné zmluvné podmienky platformy Hedepy – terapeutické služby

Hedepy s.r.o., so sídlom V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO 092 06 281, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 332559 „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) a prevádzkujeme internetovú platformu dostupnú na adrese www.hedepy.sk a mobilnú aplikáciu Hedepy (spoločne ako „Platforma„).

Toto sú naše obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky„) a odporúčame vám, aby ste si ich prečítali v plnom rozsahu. Ak sa tak necítite, radi by sme vás upozornili na niektoré práva alebo povinnosti vyplývajúce z Podmienok, ktoré považujeme za dobré zdôrazniť alebo ktoré môžu byť pre vás prekvapivé.

 • Upozorňujeme, že vo všeobecnosti nie sme poskytovateľom sedení; sedenia vám poskytuje priamo terapeut. Ak však navštevujete Sedenie ako benefit od svojho zamestnávateľa alebo obchodného partnera, v takom prípade vám Sedenie poskytujeme sami.
 • Obchodné podmienky a náš vzájomný vzťah sa riadi českým právom, aj keď obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté miestne platné práva spotrebiteľov.
 • Znenie Obchodných podmienok môžeme kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Nové znenie Obchodných podmienok je účinné 15. dňom od jeho zverejnenia na Platforme. O takejto zmene vás budeme informovať e-mailom, prostredníctvom Platformy a pri prihlásení sa do vášho Konta. Ak s novým znením Podmienok nesúhlasíte, môžete Zmluvu okamžite vypovedať e-mailom. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. V takom prípade sa Zmluva ukončí ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti oznámenej zmeny. Ak nevyužijete svoje právo na ukončenie Zmluvy, bude sa nové znenie Podmienok považovať za prijaté.
 • Poskytovanie akýchkoľvek zdravotných ani lekárskych služieb nie je súčasťou Služieb ani Sessions.
 • Sedenie môžete zrušiť najneskôr 24 hodín pred jeho časom a dátumom. Ak ho zrušíte neskôr ako 24 hodín pred jeho časom, cenu už zaplatenú za Session vám nevrátime.
 • Upozorňujeme, že ak nám pri registrácii Účtu na Platforme alebo pri rezervácii Relácie poskytnete nesprávne alebo neúplné údaje alebo informácie, nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá tým môže vzniknúť. Upozorňujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za Relácie, ktoré Terapeut uskutočňuje, a za obsah, ktorý Terapeut zverejňuje. Terapeut je priamo a v plnej miere zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí v dôsledku Relácie alebo ním poskytnutých informácií. Za svoje konanie pred, počas a po terapeutickom sedení ste však vždy zodpovední sami. Okrem toho nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá môže byť spôsobená nesprávnym používaním Platformy, alebo za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá vznikne v dôsledku používania Platformy, alebo za obmedzenie alebo prerušenie dostupnosti Platformy.
 • Beriete na vedomie, že sme oprávnení podľa vlastného uváženia dočasne alebo úplne zablokovať používanie účtu a zablokovať účet aj na rezerváciu sedení, ak porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (vrátane zmluvných podmienok) alebo v súvislosti s používaním platformy, alebo ak porušíte platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v závislosti od závažnosti takéhoto porušenia, alebo ak neustále rušíte a presúvate termíny terapeutických sedení bez konkrétneho dôvodu.  
 • Ako spotrebiteľ máte vo všeobecnosti právo odstúpiť od zmluvy uzavretej online do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy online bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že toto právo na odstúpenie od zmluvy nemáte, ak sme vám už poskytli služby podľa zmluvy v plnom rozsahu. To znamená, že keď sme s vami už uzavreli Zmluvu a poskytli vám Služby, nemáte právo od Zmluvy odstúpiť. Ak s týmto postupom nesúhlasíte, nebudeme vám Služby podľa Zmluvy poskytovať, kým neuplynie 14-dňová lehota na odstúpenie od Zmluvy. To platí aj pre nákup kupónov prostredníctvom Platformy.

 

 

1. Aký je účel platformy Hedepy a aký je účel týchto zmluvných podmienok?

Platforma obsahuje

 • informácie pre širokú verejnosť so zameraním na psychoterapiu a poradenstvo;
 • rozhranie na poskytovanie on-line konzultácií, najmä v oblasti terapie a koučovania skúsenými terapeutmi (ďalej len „terapeut“).

Prostredníctvom Platformy poskytujeme naše služby na základe zmluvy o poskytovaní služieb a používaní Platformy (ďalej len „Zmluva„), ktorá pozostáva najmä z poskytnutia prístupu k Platforme, umožnenia vytvorenia účtu, správy účtu, umožnenia používania Platformy a ďalších služieb opísaných v týchto Podmienkach (ďalej len „Služby„).

Podmienky sa vzťahujú na Zmluvu, ktorú ako Prevádzkovateľ Platformy uzatvárame s každým používateľom Platformy, ktorý si prostredníctvom Platformy rezervuje jednotlivé relácie a zúčastňuje sa na nich (ďalej len „Klient“ alebo „Vy„) (Klient a Prevádzkovateľ ďalej spoločne len ako zmluvné „strany„). Tieto Podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluvu môžeme vysporiadať aj za iných podmienok, ako sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach, pričom v takom prípade majú prednosť ustanovenia uvedené v Zmluve.

Ak máte záujem o používanie Platformy a rezerváciu relácie, je potrebné prijať tieto Podmienky, oboznámiť sa so Zásadami ochrany osobných údajov a uzavrieť s nami Zmluvu.

Zmluva a Obchodné podmienky sa riadia českým právom, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ak Zmluvu uzatvárate ako spotrebiteľ). Ak vzťah založený Zmluvou (vrátane Obchodných podmienok) obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že takýto vzťah sa riadi českým právom. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté príslušné práva spotrebiteľa.

Znenie Obchodných podmienok môžeme kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Nové znenie Podmienok je účinné 15. deň od jeho zverejnenia v rámci Platformy. O takejto zmene vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, Platformy alebo pri prihlásení do vášho Klientskeho účtu. Ak s novým znením Podmienok nesúhlasíte, môžete Zmluvu okamžite vypovedať e-mailom. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. V takomto prípade sa Zmluva ukončí ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti oznámenej zmeny. Ak nevyužijete svoje právo na ukončenie Zmluvy, bude sa nové znenie Podmienok považovať za prijaté.

Ak nás potrebujete kontaktovať, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Prague 6

Czech Republic

e-mail: podpora@hedepy.sk

telefón: +420 771 123 001

Čo najskôr sa s vami spojíme.

Keďže sme „poskytovateľom sprostredkovateľských služieb“ a prevádzkujeme „online platformu“, musíme dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu digitálnych služieb a o zmene a doplnení smernice 2000/31/ES (zákon o digitálnych službách) (ďalej len „DSA“). V týchto podmienkach sú uvedené potrebné informácie o našich právach a vašich právach a povinnostiach vyplývajúcich z DSA, ktoré sa týkajú potenciálneho nezákonného obsahu na platforme.

Kontaktný e-mail je podpora@hedepy.sk a je zároveň určeným kontaktným miestom pre vás a tiež pre štátne orgány vo veciach súvisiacich s DSA; je možné s nami komunikovať v českom, anglickom a slovenskom jazyku.

 

2. Pre koho je platforma určená?

Platforma je určená pre širokú verejnosť s cieľom zvýšiť povedomie o psychoterapii a duševnom zdraví. Okrem toho je možné si prostredníctvom Platformy dohodnúť stretnutie (ďalej len „stretnutie“) s konzultantom v oblasti terapie, koučingu alebo poradenstva (ďalej len „terapeut“).

 

3. Poskytujeme zdravotné služby?

Ak používate platformu len na sedenie s terapeutmi, neposkytujeme ani nezabezpečujeme poskytovanie zdravotných služieb podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

Rezerváciou sedenia vstupujete do kontaktu s Terapeutom dobrovoľne a na vlastnú žiadosť. Beriete na vedomie, že tento kontakt a komunikácia v rámci Sedenia nie je súčasťou zdravotnej starostlivosti a Terapeut nepreberá zodpovednosť za vaše zdravie.

Ak počas Sedenia dostanete od Terapeuta odporúčanie vyhľadať odbornú pomoc, ste povinní tieto odporúčania zvážiť a zohľadniť ich vo svojom ďalšom postupe. Prevádzkovateľ ani Terapeut nenesú žiadnu zodpovednosť za vaše konanie pred, počas ani po Sedení. Za všetky svoje rozhodnutia a činy ste vždy zodpovední vy.

 

4. Ako uzavrieť zmluvu a prečo si zriadiť účet?

Zmluvu uzavrieme spoločne registráciou vášho používateľského účtu na platforme (ďalej len „účet“), keď je zmluva uzavretá a nadobúda účinnosť doručením akceptácie registrácie účtu, ktorú vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v rámci registrácie.

Beriete na vedomie, že nie sme povinní uzavrieť Zmluvu (môžeme odmietnuť registráciu Konta) podľa vlastného uváženia, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti porušili Zmluvu (vrátane Obchodných podmienok) alebo konali v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prijatím Podmienok a potvrdením, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, vyjadrujete svoj súhlas s uzatvorením Zmluvy, na základe ktorej vám umožníme používať Platformu a využívať naše Služby. Používanie Platformy na účely objednania Sedenia je teda možné len na základe registrácie Účtu, prostredníctvom ktorého budete môcť navštevovať profily terapeutov („Profil terapeuta“), rezervovať si jednotlivé termíny Sedení a využívať naše ďalšie Služby.

Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že nie ste neplnoletý a máte plnú spôsobilosť na právne úkony na uzavretie zmluvy. V prípade, že ste neplnoletý alebo nemáte plnú spôsobilosť na uzavretie Zmluvy, na uzavretie Zmluvy a účasť na sedeniach je potrebný súhlas vášho zákonného zástupcu. Môžeme vás kedykoľvek požiadať, aby ste preukázali, že ste plnoletý, máte plnú spôsobilosť na právne úkony alebo že váš zákonný zástupca vyjadril súhlas s uzavretím Zmluvy. Ak to nepreukážete, môžeme zablokovať váš účet a ukončiť Zmluvu. Ak počas relácie nepreukážete svoju plnú spôsobilosť na právne úkony, relácia môže byť okamžite ukončená a cena za reláciu nebude vrátená.

Radi by sme vás informovali, že nemoderujeme žiadny obsah, ktorý zverejníte na Platforme, pretože rozsah takéhoto obsahu je obmedzený na informácie a osobné údaje vo vašom profile, ako je vaše meno a priezvisko, vaše kontaktné údaje a informácie o rezervovaných alebo už absolvovaných Reláciách.

 

5. Ako sa zaregistrovať na platforme a nastaviť si účet?

Registrácia účtu sa uskutoční prostredníctvom platformy, kde vyplníte požadované údaje, potvrdíte, že ste sa oboznámili s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov, a tým vyjadríte súhlas s uzatvorením zmluvy.

Po dokončení registrácie Účtu vám zašleme potvrdzujúci e-mail o úspešnej registrácii Účtu na e-mail, ktorý ste uviedli počas registrácie. Spolu s týmto potvrdením vám zašleme aj tieto Podmienky v ich aktuálnej verzii vo formáte PDF.

Pri registrácii Účtu ste povinní uviesť len svoju e-mailovú adresu a heslo, pričom tieto údaje budú slúžiť na prihlásenie do Účtu, prostredníctvom ktorého je možné objednávať relácie a pripájať sa k nim. Ostatné údaje, ktoré môžete poskytnúť pri registrácii, sú nepovinné, ak ich však vyplníte, musíte uviesť pravdivé informácie, a ak ich počas používania zmeníte, musíte nám túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť.

Nebudeme vám zodpovedať za žiadnu škodu spôsobenú tým, že pri registrácii na platforme uvediete nepravdivé alebo nesprávne údaje. Neoverujeme presnosť ani pravdivosť vami poskytnutých informácií. Pred vytvorením Účtu môžete skontrolovať a ľubovoľne zmeniť všetky údaje, ktoré ste zadali, a zmeny zadaných údajov môžete vykonať po registrácii Účtu.

Na zriadenie účtu, používanie služieb a prihlásenie do relácie musíte mať viac ako 18 rokov; v tomto prípade si ho môžete zriadiť bez súhlasu svojho zákonného zástupcu. Ak ste mladší ako 18 rokov, vyhlasujete, že máte súhlas svojho zákonného zástupcu alebo že ste dostatočne rozumovo vyspelý na to, aby ste mohli sami zvážiť všetky riziká a podmienky Zmluvy a poskytovania Služieb. Ak váhate, mali by ste sa vždy poradiť so svojím zákonným zástupcom a vyžiadať si jeho súhlas.

Používanie prihlasovacieho mena, hesla a/alebo iných prihlasovacích kódov poskytnutých počas registrácie je vašou výhradnou zodpovednosťou. Nezodpovedáme za žiadnu škodu, ktorá vznikne v prípade prezradenia, krádeže alebo zneužitia vašich prihlasovacích údajov treťou osobou, a ak sa tak stane, ste povinní bezodkladne zmeniť prihlasovacie údaje a bezodkladne nás informovať. Svoje prihlasovacie údaje do konta nikomu neposkytujte ani nezverejňujte. Každý Klient môže mať na Platforme len jedno Konto a nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať toto Konto.

Ak máte na Platforme viac ako jedno aktívne Konto, ste povinný nás o takejto situácii informovať, aby sme mohli tieto Konta spárovať a sledovať relácie. Po spárovaní jedného z Účtov s druhým Účtom ho po našej vzájomnej dohode vymažeme.

Máte právo nás kedykoľvek požiadať o zrušenie vášho účtu. Vašej žiadosti vyhovieme do 10 pracovných dní odo dňa jej prijatia. Žiadosť o zrušenie Účtu nám zašlite písomne na adresu nášho sídla alebo elektronicky na e-mail: podpora@hedepy.sk.

Beriete na vedomie, že sme oprávnení podľa vlastného uváženia dočasne alebo úplne znemožniť používanie Konta a zablokovať vaše Konto aj na rezerváciu relácií, ak porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (vrátane Podmienok) alebo v súvislosti s používaním Platformy porušíte všeobecne záväzné právne predpisy, a to v závislosti od závažnosti takéhoto porušenia, alebo ak budete neustále rušiť a presúvať termíny relácií bez konkrétneho a spravodlivého dôvodu.

 

6. Čo je obsahom našich služieb?

Na základe Zmluvy sa zaväzujeme poskytovať vám Služby v rozsahu, ktorý umožňujú funkcie príslušného Účtu, a preto vám umožníme používať Platformu na organizovanie sedení s vybraným Terapeutom, spravovať váš Účet a v prípade potreby využívať ďalšie služby, ktoré vám umožňuje Platforma prostredníctvom Účtu.

Beriete na vedomie, že nie sme poskytovateľom poradenských služieb. Sedenia poskytujú Terapeuti, s ktorými uzatvárate osobitnú zmluvu o poskytovaní poradenských služieb (ďalej len „Zmluva s Terapeutom“). Zmluva s Terapeutom sa riadi podmienkami stanovenými v článku 11 týchto Podmienok.

Beriete na vedomie, že objednaním sedenia prostredníctvom Platformy nevzniká medzi nami a vami žiadny zmluvný vzťah. Všetky zmluvné vzťahy vyplývajúce z objednania Sedenia vznikajú medzi príslušným Terapeutom a vami.

Ak porušíte povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok voči nám alebo voči terapeutovi, či už úmyselne alebo nie, ste zodpovední za spôsobenú škodu a zaväzujete sa nám uhradiť všetky náklady, ktoré sme museli vynaložiť na odstránenie škodlivého stavu, ktorý vznikol v dôsledku vášho protiprávneho konania.

Upozorňujeme, že obsah Platformy, vrátane profilov Terapeutov, má len informačný charakter a nepredstavuje propagáciu ani schválenie produktov, služieb, postupov, liečebných postupov, výrobcov, poskytovateľov, značiek alebo myšlienok, ktoré sú opísané alebo zobrazené.

Beriete na vedomie, že Platforma alebo Účet nemusia byť k dispozícii nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu nášho hardvérového a softvérového vybavenia alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán, ktoré nám zabezpečujú prevádzku Platformy alebo iných súvisiacich služieb, z dôvodu vyššej moci, zásahu tretej strany alebo výpadku napájania alebo pripojenia. O akýchkoľvek výpadkoch Platformy budete informovaní, ak to bude možné, prostredníctvom Platformy alebo vášho účtu.

 

7. Ako si rezervovať sedenie a ako sedenie prebieha?

Prostredníctvom platformy si môžete objednať čas a termín sedenia u vybraného terapeuta s vybranou špecializáciou prostredníctvom jeho profilu, kde jednotliví terapeuti vypisujú voľné termíny sedení.

Pri vyhľadávaní Terapeuta zaraďujeme Profily Terapeutov do predvoleného rebríčka s názvom „odporúčané“. Môžete si zvoliť aj iné spôsoby hodnotenia Terapeutov a ich Profilov, napríklad podľa dĺžky praxe, počtu recenzií a najnižšej alebo najvyššej ceny za sedenie. Ďalšie spôsoby môžu byť pridané. O umiestnení v odporúčanom rebríčku rozhodujú tieto kritériá: počet poskytnutých sedení Terapeutom prostredníctvom Platformy, počet termínov sedení, ktoré sú aktuálne k dispozícii na rezerváciu, počet sedení zrušených Terapeutom a množstvo a priemer recenzií. Všetky tieto kritériá majú rovnakú hodnotu a sú si navzájom rovnocenné.

Objednávku Sedenia vykonáte prostredníctvom danej ponuky dostupnej na Profile konkrétneho Terapeuta. V rámci objednávkového formulára vyplníte potrebné údaje a prípadne aj špecifikáciu zadania. Zadaním objednávky na Profile terapeuta vyjadríte súhlas s uzatvorením Zmluvy s terapeutom. Objednávku na sedenie zadáte kliknutím na tlačidlo „ZAPLATIŤ“, čím sa zaviažete k platbe. V okamihu, keď kliknete na tlačidlo, je medzi vami a Terapeutom uzatvorená Zmluva o terapeutickom sedení.         

Potom zaplatíte cenu za sedenie vo výške uvedenej v profile terapeuta. Viac informácií o spôsobe úhrady ceny nájdete v článku 10 týchto Obchodných podmienok.

Po zaplatení ceny za Sedenie vám bude e-mailom zaslané potvrdenie vašej objednávky. Potvrdením objednávky sa Terapeut zaväzuje poskytnúť vám Sedenie a medzi vami a Terapeutom je uzatvorená Zmluva s Terapeutom.

Bezprostredne po tom, ako si objednáte Sedenie na konkrétny čas a deň s konkrétnym Terapeutom, vám zašleme potvrdenie o Sedení e-mailom a tiež vám zašleme odkaz, prostredníctvom ktorého môžete pred Sedením kontaktovať Terapeuta. Samotné Sedenie prebieha online prostredníctvom aplikácie spoločnosti Twilio Inc, ktorá je prístupná priamo z Platformy. Na základe vlastných preferencií si môžete vybrať, či bude Konzultácia prebiehať len v audio alebo audio-video režime.

Jedno Sedenie trvá 50 minút alebo 90 minút v prípade párovej terapie alebo terapie zahŕňajúcej viacero Klientov, pričom v kalendári prístupnom na Profiloch Terapeuta je uvedené ako 60-minútové alebo 100-minútové Sedenie. Sedenie je možné rezervovať maximálne 24 hodín vopred. Klient a Terapeut sa môžu počas Sedenia dohodnúť na počte ďalších Sedení a ich pravidelnosti s tým, že túto dohodu možno následne realizovať objednaním ďalších Sedení z Účtu v súlade s postupom opísaným v týchto Podmienkach.

Terapeut musí čakať online vo videohovore 20 minút po začatí sedenia. Ak sa prihlásite neskoro, čas Sedenia sa o čas vášho meškania nepredĺži. Ak sa do 20 minút do videohovoru na Sedenie vôbec neprihlásite, Terapeut vás z videohovoru odhlási a Sedenie sa bude považovať za reklamované, preto cenu za takéto Sedenie neuhradíme.

Ak nie ste spokojný s prvým Sedením a platbu ste vykonali priamo a zúčastnili ste sa Sedenia, môžete do 7 dní od Sedenia zaslať žiadosť o vrátenie sumy zaplatenej za Sedenie na e-mail: podpora@hedepy.sk a suma Vám bude vrátená na účet, z ktorého bola zaplatená, do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Táto možnosť sa vzťahuje len na prvé Sedenie a každý Klient môže túto možnosť využiť najviac raz.

Ak nie ste spokojný s prvou reláciou a platbu ste uskutočnili prostredníctvom Predplatného alebo Poukážky a relácie ste sa zúčastnili, môžete do 7 dní od jej uskutočnenia zaslať žiadosť o novú reláciu v rovnakej hodnote na e-mail: podpora@hedepy.sk. V takom prípade dohodneme nový termín Sedenia s iným Terapeutom. Toto sa vzťahuje len na prvé Sedenie a každý Klient môže túto možnosť využiť najviac raz.

Objednané sedenie môžete zrušiť najneskôr 24 hodín pred jeho časom a dátumom. Reláciu môžete zrušiť prostredníctvom svojho účtu, pričom v takom prípade vám bude vrátená suma zaplatená za reláciu na účet, z ktorého bola zaplatená, alebo bude obnovený pôvodný počet predplatených relácií. Ak bola relácia uhradená prostredníctvom poukazu, žiadosť o zrušenie je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: podpora@hedepy.sk a v takom prípade vám bude umožnené vybrať si iný termín relácie – takýto postup je možné uplatniť len počas platnosti poukazu. V špecifických prípadoch a ak s tým Terapeut súhlasí, je možné zmeniť termín Sedenia aj neskôr ako 24 hodín pred jeho časom a dátumom. Nemôžeme vám však zaručiť, že takéto preloženie termínu bude možné.

V prípade, že sa dohodnutého sedenia nezúčastníte alebo ho zrušíte v súlade s vyššie uvedeným postupom, suma zaplatená za sedenie alebo suma za poukaz použitý na zaplatenie sedenia pri jeho rezervácii prepadá ako paušálna náhrada za plánované sedenie v prospech Terapeuta a Platformy.

V prípade, že Terapeut zruší sedenie alebo sa sedenie neuskutoční z dôvodu na strane Terapeuta alebo Platformy a zároveň sa s vami nedohodneme inak, bude vám vrátená cena za sedenie prevodom peňazí späť na bankový účet, z ktorého bola objednávka sedenia uhradená, alebo bude obnovený pôvodný počet predplatených sedení. V prípade úhrady objednávky prostredníctvom Poukážky bude možné použiť tú istú Poukážku, ktorá bola použitá na zrušené Session, na objednanie novej Session v rovnakej hodnote. Terapeut vás tiež môže požiadať o zmenu termínu Sedenia, nie ste však povinný vyhovieť takejto zmene termínu.

 

8. Na čo slúžia poukážky/ vouchers?

Prostredníctvom platformy si môžete objednať aj náš poukaz na čerpanie konzultácií v sume, ktorú si zvolíte („poukaz„). Na objednávku a platbu poukazu sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, podobne ako na rezerváciu termínu sedenia. Na základe kúpnej zmluvy o kúpe Poukážky máte rovnaké práva a povinnosti ako v prípade Zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok, najmä pokiaľ ide o práva spotrebiteľa.

 

9. Ako funguje predplatné?

Relácie sa môžu poskytovať aj ako súčasť mesačného členstva („predplatné„). V rámci predplatného si môžete vo svojom konte nastaviť mesačný rozvrh na základe počtu zvolených sedení predplatených na každý mesiac pre aktuálneho terapeuta (ďalej len „predplatené sedenia„). Predplatné bude vždy zaplatené vopred na každý nasledujúci kalendárny mesiac na základe automatických platieb zo zadanej kreditnej karty. Potvrdenie o zaplatení Predplatného vám bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom Účte.  

Po zaplatení Predplatného sa na vaše Konto pridá vybraný počet dostupných Predplatených relácií, ktoré môžete využiť v rámci rezervácie Relácií. Nevyzdvihnuté dostupné Predplatené relácie za každý kalendárny mesiac je možné preniesť do ďalšieho mesiaca počas trvania Predplatného.

Vaše Predplatné môžete kedykoľvek ukončiť v rámci nastavení vášho Konta s účinnosťou od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý vám ešte nebolo Predplatné účtované. V prípade, že na konci platnosti vášho Predplatného máte nevyzdvihnuté Predplatené relácie, na vašu e-mailovú adresu uvedenú vo vašom Konte vám budú výmenou za takéto Predplatené relácie zaslané štandardné jednorazové poukazy. Platnosť týchto poukážok je 1 rok od dátumu ich vydania. Po uplynutí tohto obdobia tieto Poukážky prepadajú v prospech Prevádzkovateľa.

Počas celého trvania aktuálneho Predplatného bude cena Predplatného a počet Predplatených sedení v Predplatnom zodpovedať cene za Sedenie s vybraným Terapeutom platnej v prvom mesiaci aktuálneho Predplatného. Prípadné zvýšenie ceny Sedení s Terapeutom (z dôvodu zmeny cenníka alebo povýšenia Terapeuta do vyššej kategórie jednotlivých Sedení) nemá vplyv na počet Predplatených sedení počas trvania aktuálneho Predplatného.

 

10. Ako zaplatiť za stretnutie?

Cena za sedenie môže byť zaplatená

prostredníctvom jednotnej platobnej brány spoločnosti Comgate Payments a.s. alebo spoločnosti Stripe, Inc., ktorá je k dispozícii na platforme,

prostredníctvom predplatného s predplatenými reláciami alebo

uplatnením poukazu (ak objednávka relácie túto možnosť umožňuje).

Potvrdenie platby za reláciu alebo poukaz vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii účtu. Potvrdenie o zaplatení poukazu vám bude zaslané rovnakým spôsobom na e-mailovú adresu uvedenú v Účte. Daňový doklad za reláciu ako takú vám zašleme my ako Prevádzkovateľ a daňový doklad bude vystavený v mene a na účet Terapeuta.

Faktúra bude vystavená a zaslaná po ukončení Relácie alebo po uplynutí platnosti Relácie bez jej zrušenia v súlade s postupom uvedeným v týchto Podmienkach. Ak bolo Sedenie uhradené prostredníctvom Poukážky, faktúra bude zaslaná Klientovi, ktorý Poukážku uplatnil, nie osobe, ktorá ju zakúpila.

Ak sa Poukážka neuplatní v lehote jej platnosti, považuje sa za uplatnenú a zaplatená suma prepadá ako paušálna náhrada Prevádzkovateľovi za poskytnuté Služby a súvisiace aktivity.

 

11. Kedy uzatváram zmluvu s terapeutom a čo je jej obsahom?

Rezerváciou sedenia, t. j. zaslaním objednávky a zaplatením za sedenie, uzatvárate s Terapeutom Zmluvu, ak je jej obsah daný objednávkou sedenia a týmito Podmienkami.

Na základe Zmluvy s Terapeutom poskytuje Terapeut Klientovi služby spočívajúce v poradenskej činnosti a Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že rady a odporúčania poskytnuté Terapeutom počas Session nenahrádzajú rozhodovanie a vlastnú vôľu Klienta v jeho záležitostiach.

Okrem toho, čo je uvedené v týchto Obchodných podmienkach, nevznikajú Terapeutovi žiadne dodatočné náklady v súvislosti so zrušením Sedenia.

Informácie, ktoré sa terapeutovi počas sedenia poskytnú, sa považujú za dôverné a terapeut sa zaväzuje v rámci platnej legislatívy zachovávať ich dôvernosť. Mlčanlivosť Terapeuta je obmedzená najmä vtedy, ak má podľa Trestného zákona tzv. oznamovaciu povinnosť o tom, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Terapeut môže konzultovať priebeh a vedenie sedení s inými odborníkmi s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných sedení. Ak si Klient želá zachovať prísne dôverný charakter niektorých častí Session (Terapeut nie je oprávnený poskytnúť ich obsah nikomu tretiemu, s výhradou vyššie uvedených ustanovení o dôvernosti), bezodkladne o tom informuje Terapeuta. Terapeut je povinný toto želanie Klienta bezpodmienečne rešpektovať.

Terapeut vám nemôže poskytnúť právne služby, ale môžete sa obrátiť na tieto orgány a požiadať o pomoc alebo ďalšie informácie tu: [insert].

Upozorňujeme tiež, že v niektorých prípadoch môže mať terapeut oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona a v niektorých prípadoch je povinný informovať políciu alebo iné orgány v prípade, že má podozrenie, že bol alebo môže byť spáchaný trestný čin. Toto sa nevzťahuje na všetky trestné činy a priestupky, ale len na tie, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť. Terapeut je tiež povinný postupovať adekvátne v prípade, že vám hrozí nebezpečenstvo, a v prípade potreby môže kontaktovať vašu kontaktnú osobu pre prípad núdze, aby takémuto nebezpečenstvu zabránil.

 

12. Aké sú minimálne technické požiadavky, aby používateľ mohol používať platformu a aby relácie prebehli správne?

Minimálne technické požiadavky sú tieto:

 • Rýchlosť internetu aspoň 384 kb/s
 • prehliadač pozri podrobnosti TU,
 • tablet, stolový počítač alebo mobilné zariadenie schopné pripojiť sa na internet a mať niektorý z uvedených prehliadačov.

Za splnenie technických požiadaviek ste zodpovední vy a znášate aj náklady s nimi spojené; internetové pripojenie nie je z našej strany spojené so žiadnymi dodatočnými nákladmi a sadzba za pripojenie sa nelíši od sadzby vášho poskytovateľa internetových služieb.

 

13. Ako sa správať na Platforme a v rámci používania Služieb?

Zaväzujete sa:

 • budete dodržiavať všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami;
 • nebudete porušovať duševné vlastníctvo nás alebo tretích strán (autorské práva, ochranné známky, patenty atď.);
 • pri používaní Služieb prostredníctvom Platformy nebudete používať hanlivé, urážlivé, poburujúce alebo spoločensky neprijateľné odkazy, komentáre, frázy, slová alebo grafické či iné gestá týkajúce sa náboženstva, rasy, sexuálnej orientácie, pohlavia alebo iných cieľových skupín, alebo ktoré môžu zasahovať do osobnostných práv (osobnosť, dôstojnosť, česť, vážnosť, súkromie, osobné vyobrazenie, telesnú integritu) alebo majú akýkoľvek výhražný, nenávistný, obťažujúci, obscénny, klamlivý, hanlivý, urážlivý alebo urážlivý charakter, najmä ak je takáto zmienka alebo komentár schopný spôsobiť ujmu jednotlivcovi alebo cieľovej skupine;
 • nebudete na platforme propagovať ani šíriť adresy iných webových stránok, ktoré slúžia na podobný účel ako platforma, a nebudete propagovať, zobrazovať a uverejňovať reklamy a iné im podobné správy, či už ide o výrobok, službu, výrobcu alebo poskytovateľa;
 • nebudete používať Platformu na predaj tovaru, služieb alebo šírenie propagačných materiálov.

 

14. Máte nejaké ďalšie práva a povinnosti?

Pri používaní platformy, účtu a rezervácii relácií sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce povinnosti:

 • správať sa pri plnení Zmluvy tak, aby ste nepoškodili dobré meno Spoločnosti a rešpektovali tieto Podmienky;
 • chrániť práva duševného vlastníctva patriace nám, ako aj práva Terapeutov alebo tretích strán, ktoré by mohli byť dotknuté plnením Zmluvy;
 • v prípade zmeny adresy na doručovanie písomností alebo kontaktných, bankových a iných údajov dôležitých pre plnenie Zmluvy nás o týchto zmenách bez zbytočného odkladu informovať; ak tak neurobíte, potom akákoľvek nemožnosť, a to kontaktovať vás, ide na vaše náklady.

Nasledujúce ustanovenia tohto článku sa použijú, ak do zmluvného vzťahu s nami a Terapeutom vstupujete výlučne ako spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá voči nám koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

Ako spotrebiteľ máte zvyčajne právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy online bez uvedenia dôvodu. To znamená, že na Zmluvu sa hľadí, akoby nikdy nebola uzavretá, a obe strany si musia vrátiť to, čo si navzájom poskytli (v bežných e-shopoch zákazník vracia tovar a predajca peniaze).

Pri rezervácii relácie sme v úlohe sprostredkovateľa, preto sa Zmluva medzi nami týka len používania našej stránky a vášho profilu. Nie sme zmluvnou stranou Zmluvy s Terapeutom, ktorú uzatvárate priamou rezerváciou Sedenia u konkrétneho Terapeuta. Upozorňujeme, že nemáte právo zrušiť Zmluvu s nami, ak sme už poskytli Služby podľa Zmluvy v plnom rozsahu. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že nemáte právo odstúpiť od Zmluvy, ak ste s nami súhlasili s poskytnutím služieb pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy. V skratke to znamená, že keď sme s vami uzatvorili Zmluvu a poskytli vám Služby, nemôžete od Zmluvy s nami odstúpiť. Ak s týmto postupom nesúhlasíte, nebudeme vám poskytovať služby podľa Zmluvy až do uplynutia 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy. To platí aj v prípade nákupu Poukážok.

Z tohto dôvodu táto časť Obchodných podmienok neobsahuje žiadne ďalšie informácie o odstúpení od zmluvy, ako sú podmienky, lehoty a iné postupy, ani tu nenájdete formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a Zmluvy s Terapeutom udeľujete predchádzajúci výslovný súhlas s poskytovaním Služieb a Sedenia. Beriete na vedomie, že nemôžete odstúpiť od poskytovania Služieb, ak boli vykonané s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Vaše sťažnosti vybavujeme prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@hedepy.sk. Na vašu e-mailovú adresu vám zašleme informácie o vybavení vašej sťažnosti.

 

15. Aké sú vaše práva z chybného plnenia a ako ich uplatniť?

Ak sa domnievate, že sme pochybili, t. j. že sme vám poskytli Službu, ktorá je chybná (rozsahom alebo kvalitou nezodpovedá dohodnutým podmienkam), môžete uplatniť reklamáciu v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi (najmä Občianskym zákonníkom). Rovnako tak, ak sa domnievate, že Relácia bola poskytnutá vadne.

Ak vám Terapeut neposkytne Sedenie riadne a včas, máte právo objednať si náhradný termín Sedenia u Terapeuta podľa vlastného výberu.

Svoje práva z vád plnenia si uplatnite u nás ako Prevádzkovateľa Platformy, a to písomne na adrese nášho sídla alebo na našej e-mailovej adrese podpora@hedepy.sk. O priebehu a vysporiadaní uplatneného práva na náhradu škody vás budeme informovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste uviedli v rámci svojho Konta.

Ak vady odstránime, môžete nás požiadať o (1) odstránenie vady, (2) doplnenie toho, čo chýba, alebo (3) požiadať o primeranú zľavu z ceny.

Ak nie sme schopní vadu odstrániť, môžete od nás požadovať (1) primerané zníženie ceny alebo (2) odstúpenie od zmluvy.

Upozorňujeme, že dôvodom reklamácie nemôže byť to, že poskytnutá služba nespĺňa vaše subjektívne očakávania.

Vadu musíte uplatniť čo najskôr po jej zistení, najneskôr však do 6 mesiacov od prevzatia plnenia (poskytnutia služieb). Pri uplatnení reklamácie vám vystavíme reklamačný protokol.

K sťažnosti uveďte svoje kontaktné údaje, opíšte, na čo sa sťažujete, ako chcete sťažnosť vybaviť a že sme vám poskytli službu. Po uplatnení reklamácie vám vystavíme elektronické potvrdenie, v ktorom uvedieme dátum uplatnenia reklamácie, obsah reklamácie, požadovaný spôsob vybavenia a vaše kontaktné údaje.

Reklamáciu vybavíme a závadu odstránime čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s vami písomne nedohodneme, že to bude trvať dlhšie. Ak nedodržíme 30-dňovú lehotu na vybavenie reklamácie, môžete od Zmluvy odstúpiť. V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, o ktorú nás musíte požiadať najneskôr do jedného mesiaca od skončenia lehoty na odstránenie vady, ak ste spotrebiteľ. Po vybavení reklamácie vám vydáme potvrdenie o vybavení reklamácie.

Nezodpovedáme za služby, ktoré vám poskytujú tretie strany, napríklad za kvalitu vášho internetového pripojenia, kvalitu telekomunikačných služieb poskytovaných príslušným operátorom alebo výšku poplatkov.

Vyvíjame a používame nástroje na zabezpečenie bezpečnosti Platformy pre každého. Ak si všimnete akékoľvek porušenie Podmienok a/alebo všeobecne platných zákonov, môžete ho nahlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese podpora@hedepy.sk. Každé takéto hlásenie berieme veľmi vážne a aktívne sa ním zaoberáme. Ďakujeme, že nám pomáhate udržiavať platformu bezpečnú.

 

16. Do akej miery nesiete zodpovednosť pri používaní platformy?  Je naša zodpovednosť ako prevádzkovateľa platformy nejako obmedzená?

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za relácie a obsah zverejnený na profile terapeuta, ako aj za správne poskytovanie relácií. Terapeut nesie plnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú Terapeutovými reláciami alebo informáciami. Vždy však nesiete zodpovednosť za svoje vlastné konanie pred, počas a po Session.   

Nezodpovedáme za žiadnu škodu spôsobenú nesprávnym používaním Platformy alebo Účtu z akéhokoľvek dôvodu (najmä z dôvodu vyššej moci, konania tretej strany alebo Klienta, výpadku napájania alebo pripojenia). Nezodpovedáme za žiadnu škodu (vrátane ušlého zisku), ktorá by vznikla v dôsledku používania Platformy, Účtu alebo v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia ich dostupnosti, ďalej nezodpovedáme za prerušenie poskytovania Služieb, ak je spôsobené tretími stranami alebo vyššou mocou (napr, kybernetický útok, dlhodobý výpadok elektrickej energie alebo telekomunikačného spojenia, nesprávny servis poskytovaný servisnými spoločnosťami) alebo zo strany Terapeuta (napr. nesprávna manipulácia s Platformou, Kontom, neposkytnutie internetového pripojenia, porucha zariadenia, porucha hardvéru, komponentov a technológií tretích strán a pod) alebo z dôvodu ukončenia prevádzky Platformy, Konta. V týchto prípadoch sa vzdávate práva na náhradu škody.

Zaväzujete sa znášať všetky právne dôsledky, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia vašich povinností, ako sú povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok, Zmluvy, Zmluvy s Terapeutom alebo povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Okrem toho ste povinní uhradiť nám všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku uplatnenia nárokov tretích osôb voči nám z dôvodu porušenia vašich povinností. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa a tretích osôb na náhradu škody (majetkovej a nemajetkovej ujmy), ktorá vznikla v dôsledku porušenia niektorej z povinností Klienta.

 

17. Na aké obdobie je zmluva uzatvorená a ako ju možno ukončiť?

Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou (vrátane e-mailu) adresovanou druhej zmluvnej strane na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

K ukončeniu Zmluvy dochádza okrem iného aj zrušením Účtu; tým nie sú dotknuté dôvody ukončenia Zmluvy vyplývajúce z právnych predpisov. Účet môže byť zrušený:

 • na základe vzájomnej dohody;
 • z dôvodu porušenia Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok) zo strany Klienta
 • v prípade nečinnosti Účtu dlhšej ako 24 mesiacov.

Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť len v prípadoch stanovených zákonom. Zmluvné strany nemôžu odstúpiť od Zmluvy v súvislosti s plneniami, ktoré si už navzájom poskytli.

Ukončenie účtu alebo iné ukončenie zmluvy sa považuje aj za ukončenie predplatného. V prípade, že ku dňu ukončenia Zmluvy alebo ukončenia Účtu bude evidovaný akýkoľvek počet predplatených relácií alebo vydaných nevyzdvihnutých poukážok, tieto prepadnú bez náhrady v prospech Prevádzkovateľa.

 

18. Ako je to s duševným vlastníctvom?

Sme výlučným a neobmedzeným vykonávateľom všetkých majetkových a v najširšom možnom a zákonom povolenom rozsahu aj osobnostných práv k Platforme ako autorskému dielu v zmysle zákona č. 121/2000 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon„).

Uzatvorením Zmluvy vám udeľujeme obmedzené právo používať Platformu v rozsahu podľa funkcií, ktoré sú vám sprístupnené v rámci Účtu (ďalej len „Licencia„). Licencia podľa tejto Zmluvy je nevýhradná. Licencia sa udeľuje na dobu trvania Zmluvy. Licencia je územne neobmedzená a poskytuje sa bezplatne. Na základe Licencie nie ste oprávnení poskytnúť časť oprávnení tvoriacich Licenciu (udeliť sublicenciu) tretej osobe alebo postúpiť Licenciu tretej osobe bez nášho súhlasu.

Všetky naše práva (majetkové aj osobnostné, pri ktorých to zákon umožňuje) k Platforme nám zostávajú. Na základe Zmluvy vám neudeľujeme žiadne ďalšie práva ani prístup k Platforme nad rámec Licencie.

 

19. Čo sa deje s vašimi osobnými údajmi?

Prevádzkovateľ aj Terapeut spracúvajú vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi na účely plnenia Zmluvy a poskytovania Služieb v súlade s týmito Podmienkami. Viac informácií o spôsobe spracovania vašich osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov podľa GDPR.

 

20. Mechanizmus nahlasovania obsahu, oznamovania a opatrení

Ak sa domnievate, že niektorý obsah uverejnený na platforme je nezákonný, môžete to oznámiť prostredníctvom e-mailu. Je možné použiť formulár, ktorý je pripojený k Podmienkam ako príloha 1. Po prijatí takéhoto hlásenia vám prijatie hlásenia potvrdíme e-mailom. Zároveň vás bez zbytočného odkladu informujeme o našom rozhodnutí v súvislosti s informáciami, ktorých sa oznámenie týka, a poskytneme vám informácie o možnostiach podania námietky proti takémuto rozhodnutiu.

Ak chýbajú alebo neuvádzate niektoré informácie podľa požiadaviek uvedených vo formulári v prílohe 1, beriete na vedomie, že vaše oznámenie nemusí byť spracované z dôvodu nedostatku potrebných informácií na našej strane.

Všetky oznámenia, ktoré obsahujú potrebné informácie, spracujeme včas, starostlivo, nestranne a objektívne. Na takéto spracovanie nepoužívame žiadne automatizované a rozhodovacie prostriedky.

 

21. Alternatívne riešenie sporov pre spotrebiteľov

Ak ste ako Klient zároveň spotrebiteľom, t. j. uzatvárate s nami Zmluvu mimo podnikania, máte podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako spotrebiteľ právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu zo Zmluvy. V takom prípade sa môžete obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát – odbor ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: www.adr.coi.cz).

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa vždy začína len na váš návrh, a to v prípade, že sa vám spor nepodarilo vyriešiť priamo s nami (ak sa týka poskytovania našich služieb).

Návrh na mimosúdne riešenie sporu môžete podať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili svoje právo v spore – zjednodušene povedané – keď ste sa u nás prvýkrát sťažovali.

Okrem toho môžete iniciovať mimosúdne riešenie sporov aj online na platforme ODR, ktorá je k dispozícii na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Podobný postup môžete využiť, ak sa spor týka Zmluvy s terapeutom.

 

22. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzku Servera a/alebo poskytovanie Služieb prostredníctvom Servera, a to aj bez udania dôvodu. Ak sa tak stane, Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli Klientom vrátené platby za Relácie, ktoré sa z tohto dôvodu už neuskutočnia, a to rovnakým spôsobom, akým boli zaplatené.

Prípadná neúčinnosť alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Obchodných podmienok nemá za následok ich neúčinnosť alebo neplatnosť. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie Obchodných podmienok sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.

Sme oprávnení poskytovať Služby a prevádzkovať Platformu na základe živnostenského oprávnenia; kontrolu živnostenského oprávnenia vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Podliehame tiež dozoru Českej obchodnej inšpekcie, pokiaľ ide o dodržiavanie zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17 Februára 2024. Môžu sa zmeniť.

Môžete nájsť predchádzajúce znenie zmluvných podmienok na tomto odkaze.

 

 

Príloha 1 k podmienkam

FORMULÁR OZNÁMENIA A ŽALOBY

 

Odoslal (meno a priezvisko):

Kontaktné údaje (e-mail):

Vysvetlenie, prečo považujete obsah za nezákonný:

Jasná identifikácia a popis obsahu, ktorý považujete za nezákonný (URL adresa a v prípade potreby ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu):

Zaslaním tejto správy potvrdzujete svoje bona fide (skutočné) presvedčenie, že informácie a tvrdenia v nej obsiahnuté sú presné a úplné.