Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Sme Hedepy s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 09206281, DIČ: CZ09206281, so sídlom: V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha, Česká republika, e-mail: podpora@hedepy.sk, zapísaná v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 332559 (ďalej len „Hedepy“ alebo „my“). Prevádzkujeme platformu dostupnú na adrese www.hedepy.sk (ďalej len „webová stránka“). Prostredníctvom Webovej stránky si klienti môžu rezervovať sedenie s terapeutom. Terapeut môže používať Webovú stránku na to, aby sa spojil s klientmi. Návštevníci môžu navštíviť webovú stránku a prezerať si informácie o duševnom zdraví. Tieto zásady ochrany osobných údajov sme pripravili s cieľom informovať ich všetkých o tom, ako spracúvame ich údaje.

Na účely týchto Pravidiel ochrany osobných údajov zhrnieme:

 • klient je osoba, ktorá používa webovú stránku na rezerváciu a absolvovanie sedení s terapeutmi;
 • terapeut je podnikateľ, ktorý používa Webovú stránku s cieľom nadviazať kontakt so svojimi klientmi;
 • návštevník je používateľ, ktorý si prezerá Webové stránky.

Ich osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie„).

Prečo spracúvame vaše údaje ako správca údajov?

Sme správcom vašich osobných údajov, to znamená, že rozhodujeme o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely uvedené nižšie a počas nižšie uvedeného obdobia spracúvania.

Radi by sme vás ubezpečili, že pri spracúvaní vašich osobných údajov nepoužívame žiadne automatické individuálne rozhodovanie zo strany spoločnosti Hedepy v zmysle článku 22 nariadenia. To znamená situácie, keď spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne automaticky (bez ľudského zásahu) a má pre vás právne dôsledky, napr. prostredníctvom automatických informačných systémov, webových programov a iného softvéru.

 

A. Klienti. Ak si zarezervujete a absolvujete sedenie prostredníctvom platformy ako klient:

Spracúvame tieto údaje:

 • Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko (ak boli poskytnuté), telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • Fakturačné a bankové údaje (ak za sedenie platíte sami): osobné údaje uvedené na faktúrach, informácie o platbách a ich stave, informácie o spôsobe platby;
 • Iné informácie o vás: ďalšie informácie a osobné údaje súvisiace so zmluvou, ktorú spolu uzatvárame, a so vzájomnou komunikáciou;
 • Informácie o vašej spätnej väzbe s terapeutmi;
 • Informácie o hodnotení terapeutov, ak ich poskytnete;
 • Informácie z rezervačného systému – termíny sedení, zrušenie sedení, komunikácia medzi klientmi a terapeutmi (okrem samotných terapeutických sedení alebo chatových konzultácií), výsledky z testov sebahodnotenia dostupných prostredníctvom webovej stránky atď;
 • Informácie o vašom zamestnávateľovi, ak využívate naše služby ako zamestnanecký benefit.

Aby sa predišlo pochybnostiam, radi by sme zdôraznili, že:

(a) Hedepy nemá prístup k videokonferencii s vaším terapeutom, ani od terapeuta nedostávame žiadne informácie o vás, iba potvrdenie o tom, že sedenie sa uskutočnilo/neuskutočnilo (preto je správcom osobných údajov poskytnutých počas sedenia iba váš terapeut) a

(b) Hedepy nemá prístup k údajom o vašej kreditnej karte, ak zaplatíte akúkoľvek sumu prostredníctvom webovej stránky (správcom je ComGate Payments a.s. alebo Stripe, Inc.) – dostávame len informáciu o tom, či platba bola/nebola vykonaná).

V závislosti od toho, či si objednáte služby pre seba alebo ich čerpáte ako zamestnanecký benefit, môže byť Hedepy poskytovateľom alebo sprostredkovateľom ponúkaných služieb (konzultácií) – viac informácií nájdete v obchodných podmienkach pre klientov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú však Hedepy a jednotliví terapeuti vždy nezávislými správcami vašich osobných údajov súvisiacich s poskytovaním služieb, len či evidujeme vášho zamestnávateľa (za účelom overenia vašej e-mailovej adresy) a či evidujeme doklady o vašich platbách v účtovnej evidencii.    

Ako sme už uviedli vyššie, Hedepy ako prevádzkovateľ osobných údajov nespracúva žiadne citlivé údaje klienta, napr. informácie o vašom zdravotnom stave alebo odporúčaných sedeniach, sexuálnej orientácii alebo liečbe. Vzťah medzi vami ako klientom a terapeutom je dôverný vzťah a všetky citlivé informácie spracúva/može spracúvať len terapeut, ktorý je viazaný Kódexom Európskej asociácie psychoterapeutov, ako aj prísnou zmluvnou mlčanlivosťou. V prípade, že sa vy a terapeut rozhodnete sedenie nahrávať, naša spoločnosť nemá a nebude mať k nahrávke prístup.

Vaše údaje spracúvame tak, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Právny základ spracovaniaÚčel spracovaniaObdobie spracovania údajovSpracované údaje
ZMLUVA
Plnenie zmluvy alebo predzmluvné rokovania
GDPR článok 6 ods. 1 písm. b)
Poskytovanie našich služieb, dohodnutie zmluvy s terapeutomAk nie je ďalej uvedené inak, údaje o vás budeme v rezervačnom systéme spracovávať len dovtedy, kým budete mať aktívny klientsky účet. Vaše osobné údaje automaticky vymažeme 3 roky po poslednom sedení. V takom prípade bude váš účet vymazaný. Samozrejme, na vašu žiadosť účet kedykoľvek okamžite vymažeme.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: vaše kontaktné údaje; fakturačné a platobné údaje; informácie z rezervačného systému; informácie o vašom zamestnávateľovi, ak využívate naše služby ako zamestnanecký benefit.
PRÁVNE PREDPISY
Je našou zákonnou povinnosťou
GDPR článok 6 ods. 1 písm. c)
Dodržiavanie všetkých našich zákonných povinností (napr. povinností vyplývajúcich z účtovnej alebo daňovej legislatívy)Počas trvania príslušnej zákonnej povinnosti, napríklad niektoré osobné údaje týkajúce sa daňových záležitostí sa musia uchovávať 10 rokov.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: vaše kontaktné údaje; fakturačné a platobné údaje; iné informácie.
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Je to náš oprávnený záujem
GDPR článok 6 ods. 1 písm. f)
Vymáhanie zmluvných nárokov a právnych záväzkovVaše osobné údaje, ktoré môžeme potrebovať na obhajobu našich právnych nárokov, môžeme spracúvať po dobu, ktorá zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej zákonom.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: vaše kontaktné údaje; fakturačné a platobné údaje; iné informácie; informácie o našej komunikácii a spätnej väzbe; informácie o hodnotení terapeutov, ak ich poskytnete; informácie z rezervačného systému; informácie o vašom zamestnávateľovi, ak využívate naše služby ako zamestnanecký benefit; informácie o vašej návšteve webovej stránky.
Zlepšovanie kvality našich služieb vrátane prieskumu vašej spokojnosti s našimi službami a terapeutmi.Vaše údaje spracúvame, kým máte aktívny klientsky účet. Vaše osobné údaje automaticky vymažeme 3 roky po poslednom sedení. V takom prípade bude váš účet vymazaný.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: vaše kontaktné údaje; iné informácie; informácie o našej komunikácii a spätnej väzbe; informácie o hodnotení terapeutov, ak ich poskytnete; informácie z rezervačného systému; informácie o vašom zamestnávateľovi, ak využívate naše služby ako zamestnanecký benefit; informácie o vašej návšteve webovej stránky.
Priamy marketingMôžeme vám posielať naše informačné bulletiny po dobu 3 rokov od vášho posledného sedenia alebo kým nevznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, napr. odhlásením sa z odberu našich obchodných oznámení.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: kontaktné údaje

B. Terapeuti. Ak používate tento web ako terapeut:

Spracúvame tieto údaje:

 • Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • fakturačné a bankové údaje: osobné údaje uvedené na faktúrach, informácie o prijatých alebo vydaných platbách, informácie o spôsobe platby;
 • Vaše vzdelanie a skúsenosti: osobné údaje týkajúce sa vášho titulu a iného vzdelania, informácie o dĺžke vašej praxe
 • Iné informácie: ďalšie informácie a osobné údaje súvisiace so zmluvou, ktorú spolu uzatvárame, a so vzájomnou komunikáciou;
 • informácie z rezervačného systému – termíny sedení, zrušenie sedení, komunikácia medzi klientmi a terapeutmi (okrem samotných terapeutických sedení alebo chatových konzultácií) atď.
Právny základ spracovaniaÚčel spracovaniaObdobie spracovania údajovSpracované údaje
ZMLUVA
Plnenie zmluvy alebo predzmluvné rokovania
GDPR článok 6 ods. 1 písm. b)
Poskytovanie našich služieb, dojednanie zmluvy s klientomAk nie je ďalej uvedené inak, ak ste terapeutom aktívnym na webovej stránke, údaje o vás budeme spracúvať len počas trvania našej dohody o spolupráci.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: vaše kontaktné údaje; fakturačné a bankové údaje; iné informácie; informácie z rezervačného systému
PRÁVNE PREDPISY
Je našou zákonnou povinnosťou
GDPR článok 6 ods. 1 písm. c)
Dodržiavanie všetkých našich zákonných povinností (napr. povinností vyplývajúcich z účtovnej alebo daňovej legislatívy)Počas trvania príslušnej zákonnej povinnosti, napríklad niektoré osobné údaje týkajúce sa daňových záležitostí sa musia uchovávať 10 rokov.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: vaše kontaktné údaje, fakturačné a bankové údaje, iné informácie.
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Je to náš oprávnený záujem
GDPR článok 6 ods. 1 písm. f)
Vymáhanie zmluvných nárokov a právnych záväzkovVaše osobné údaje, ktoré môžeme potrebovať na obhajobu našich právnych nárokov, môžeme spracúvať po dobu, ktorá zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej zákonom.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: vaše kontaktné údaje; fakturačné a bankové údaje; informácie o vašej návšteve webovej stránky
Priamy marketingMôžeme vám posielať naše informačné bulletiny po dobu 3 rokov od vašej poslednej konzultácie s klientom, alebo kým nevznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, napr. odhlásením sa z odberu našich obchodných oznámení.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: kontaktné údaje

C. Návštevníci. Ak navštívite webovú stránku bez registrácie:

Spracúvame tieto údaje:

Právny základ spracovaniaÚčel spracovaniaObdobie spracovania údajovSpracované údaje
SÚHLAS
Udeľujete nám súhlas na spracovanie vašich údajov
GDPR článok 6 ods. 1 písm. a)
Zasielanie marketingových informácií (napr. newsletter), ak nám udelíte súhlas so spracovaním údajov na tento účel.Môžeme vám posielať naše informačné bulletiny po dobu 3 rokov alebo dovtedy, kým nevyjadríte svoj nesúhlas s takýmto spracovaním, napr. odhlásením sa z odberu našich obchodných oznámení.Na tento účel spracúvame tieto vyššie uvedené údaje: kontaktné údaje.
RÔZNE
Viac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie
Používanie súborov cookie na účely analýzy, štatistiky, reklamy alebo dokonca hodnotenia poskytovaných služiebViac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookieViac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie

Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Využívame služby Twilio Inc. to zabezpečiť bezpečné spojenie medzi klientom a terapeutom. Naša spoločnosť si vybrala americkú spoločnosť pre jej vysokú bezpečnosť systému a vysoký štandard, pokiaľ ide o ochranu údajov, plne v súlade s nariadením. Spoločnosť Twilio Inc. sa zapojila do programu DPF, ktorý presadzuje Federálna obchodná komisia USA a Ministerstvo dopravy USA. Spoločnosť Twilio Inc. pristúpením k tomuto programu prijala prísne podmienky spracovania osobných údajov podľa nariadenia a zaviazala sa ich dodržiavať. Môžete si overiť, či sa spoločnosť Twilio Inc. pripojila k programu tu..

Okrem toho je platba za jednotlivé sedenia organizovaná ComGate Payments a.s. a Stripe, Inc., ktoré sú správcami vašich osobných údajov a našej spoločnosti len odovzdávajú informácie o tom, či platba prebehla/neprebehla v poriadku. Neposkytujú nám žiadne vaše platobné údaje.

V rámci činnosti spoločnosti Hedepy nám so spracovaním osobných údajov pomáhajú aj iné subjekty, najmä v oblasti IT podpory, správy cloudových úložísk alebo správy webhostingu. Ak vás zaujíma, ktoré konkrétne subjekty nám tieto služby poskytujú, obráťte sa na podpora@hedepy.sk.

Odporúčame vám, aby ste sa so zásadami ochrany osobných údajov oboznámili ešte pred prvým pripojením na sedenie.

Ak vám váš zamestnávateľ umožňuje používať službu Hedepy, radi by sme vás ubezpečili, že vášmu zamestnávateľovi neposkytujeme žiadne vaše osobné údaje, iba súhrnné údaje o celkovom počte sedení a celkovej nominálnej hodnote nárokovaných sedení.

Samozrejme, aj váš terapeut má prístup k vašim osobným údajom a je výlučným správcom vašich údajov.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť kladie dôraz na dôvernosť konzultácií a bezpečnosť vašich údajov. Prijali sme vysoký štandard bezpečnostných požiadaviek na systémy a spolupracujúce osoby. Medzi hlavné opatrenia patria:

 • Vysoké požiadavky na terapeutov a ich profesionalitu vrátane požiadaviek na zabezpečenie informácií o vás uvedených v zmluve, ktorú uzatvárame s terapeutmi;
 • Organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie rezervačného systému a videokonferencií, ako je napríklad overovanie, anonymizácia, len autorizovaný prístup, zabezpečenie servera, monitorovanie, SLA;
 • Minimalizácia spracúvaných údajov a osôb s prístupom k údajom;
 • Dôvernosť všetkých osôb, ktoré majú prístup do rezervačného systému.

Aké práva máte?

Právo na sťažnosť: Ak sa domnievate, že napriek nášmu úsiliu porušujeme právne predpisy o ochrane údajov, máte možnosť obrátiť sa na slovenskú Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Office for Personal Data Protection, tel. +421 2/323 132 14, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko

Okrem toho máte aj tieto práva:

 1. Máte najmä právo požadovať informácie: môžete sa nás prípadne opýtať, aké osobné údaje spracúvame a čokoľvek, čo súvisí s vašimi osobnými údajmi a už nie je zodpovedané vyššie.
 2. Právo na opravu/doplnenie: Ak sa zmenil váš e-mail, telefón alebo meno, kontaktujte nás na nižšie uvedenom kontakte a my vaše kontaktné údaje radi opravíme alebo doplníme.
 3. Právo namietať proti spracovaniu: Ak sa domnievate, že spracúvame osobné údaje v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požiadať nás o odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä môžete požiadať o blokovanie osobných údajov alebo likvidáciu osobných údajov.
 4. Právo na prenos: môžete nás požiadať a my vám zašleme výpis vašich osobných údajov v elektronickej podobe.
 5. Právo na vymazanie: kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Radi vám vyhovieme, ak neexistujú právne dôvody na ďalšie spracovanie.

A kde môžete tieto práva uplatniť?

Radi s vami budeme v kontakte a pokúsime sa vaše sťažnosti, požiadavky alebo reklamácie vyriešiť čo najrýchlejšie.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom podpora@hedepy.sk, na našu adresu uvedenú v záhlaví. Sme k dispozícii aj na +420 228 811 555 a online chate  https://hedepy.sk/.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 1. január 2024.

Súhlas so zasielaním newsletterov

Ďakujeme za váš záujem o naše newslettery. K tomu, aby sme vám ich mohli zasielať, potrebujeme váš súhlas.

 

Komu súhlas udeľujete?

Nám, spoločnosti Hedepy s.r.o., IČO 092 06 281, so sídlom V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 332559 („my“). Pokiaľ by ste nás chceli kontaktovať, kedykoľvek nám napíšte na podpora@hedepy.sk

 

Kedy vás budeme kontaktovať, čo vám budeme písať a prečo?

V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním newsletterov (obchodných správ), budeme vám posielať naše novinky e-mailom. K tomu potrebujeme vašu e-mailovú adresu, ktorú s nami týmto zdieľate a zároveň súhlasíte, že ju môžeme používať podľa týchto pravidiel a našich Zásad spracovania osobných údajov

E-mailovú adresu budeme spracovávať po dobu 3 rokov, iba ak sa z odberu newsletterov odhlásite skôr alebo odvoláte tento súhlas iným spôsobom (napríklad e-mailom). 

 

Čo keď už o nás nebudete chcieť počuť? Zasielanie noviniek môžete kedykoľvek jednoducho zrušiť, a to poslaním e-mailu na našu kontaktnú adresu alebo preklikom na odkaz v e-mailoch, ktorý vám pošleme. Okrem toho, že vám potom už nebudeme písať, vašu e-mailovú adresu takisto zmažeme z databáze kontaktov pre zasielanie newsletterov. Pokiaľ ju ale máme uloženú takisto v iných databázach (napr. pokiaľ ste používateľom našej platformy), potom si ju v nich môžeme ponechať. Vaše osobné údaje si môžeme ponechať, pokiaľ ich spracovávame na základe iného právneho dôvodu, než je súhlas (napríklad pre splnenie našich právnych povinností). Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred tým, než ste ho odvolali. 

Kto nám s tým všetkým môže pomáhať? So zasielaním newsletterov nám pomáhajú títo ľudia a spoločnosti: 

 • spoločnosť SendPulse Inc., so sídlom 119 W 24th St Fl 4, New York City, New York, 10011, Spojené štáty americké;
 • spoločnosť Mailgun Technologies Inc, so sídlom 12 E Pecan St.#1135 San Antonio Texas 78205, Spojené štáty americké.

 

Aké máte práva?

Právo podať sťažnosť: Pokiaľ sa domnievate, že napriek našej snahe porušujeme predpisy na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/, adresa Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Takisto máte tieto práva:

 • Máte právo na informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a pokiaľ nás o to požiadate, máte právo požadovať prístup k týmto osobným údajom.
 • Pokiaľ sa váš e-mail zmenil, prosím, kontaktujte nás na e-mail uvedený nižšie a my vaše údaje radi opravíme alebo doplníme. 
 • Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní vašich osobných údajov porušujeme prostriedky ochrany osobných údajov a naše zákonné povinnosti pri ochrane osobných údajov, môžete nás požiadať o vysvetlenie, požadovať odstránenie takto vzniknutého stavu. Máte právo požiadať aj o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov alebo vymazanie vašich osobných údajov.
 • Za určitých podmienok sme takisto povinní vymazať vaše osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie, pokiaľ nás o to požiadate. Za určitých podmienok máte aj právo na prenos vašich osobných údajov k inému správcovi. 

 

A ako tieto práva môžete uplatniť?

Budeme radi, keď nás budete kontaktovať a budeme sa vám snažiť ozvať čo najskôr. Môžete nám napísať na podpora@hedepy.sk alebo nám pošlite list na adresu uvedenú vyššie. Sme takisto dostupní na telefóne +420 228 811 555 alebo prostredníctvom online chatu na www.hedepy.sk