Je všetko, čo poviem terapeutovi, súkromné?

Psychoterapeut je viazaný etickými pravidlami psychoterapeutickej profesie, kde jedným z hlavných etických princípov EAP (Európska asociácia pre psychoterapiu) je princíp dôvernosti, kde je primárnou povinnosťou psychoterapeuta rešpektovať dôvernosť informácií získaných od ľudí počas terapeutickej práce. Psychoterapeuti sú povinní neposkytnúť tieto informácie nikomu inému bez súhlasu danej osoby a sú tiež povinní zabezpečiť, aby boli všetky informácie o klientovi bezpečne uložené.